Regulamin

 1. Informacje o firmie 

Właścicielem sklepu internetowego www.bizuteriaogrodowa.com.pl jest firma:

„Biżuteria Ogrodowa Rdzą Malowane” Marcin Cieślik & Przemysław Gronowski

adres:

Pszczółki – Szerszenie 7

06 – 460 Grudusk

NIP: 574 162 466

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki

Regon: 386975225

Nasz e-mail: bizuteriaogrodowa@gmail.com, tel. 694 349 765 / 574 162 466

Nazwa firmy oraz logo są objęte ochroną prawną przez Urząd Patentowy pod numerem Z.511021. Kopiowanie i wykorzystywanie części nazwy oraz logo stanowią przestępstwo karne. 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i klient indywidualny (konsument). Kupujący powinien mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski (dla celów doręczenia przesyłki).
 3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w złotych polskich.
 4. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w szczególności przepisom Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji zamówienia w ciągu 7 dni roboczych w przypadku błędów technicznych w opisie produktu lub rażących odstępstw.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Kupujący związany jest ceną umieszczoną na stronie Sprzedającego w momencie składania zamówienia. Umieszczenie na stronie sklepu internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny stanowi ofertę ich sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Do ceny każdego towaru należy doliczyć koszt przesyłki odpowiednio do sposobu doręczenia.
 7. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową na stronie www.bizuteriaogrodowa.com.pl i udzielenie informacji zwrotnej przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
 8. Sklep www.bizuteriaogrodowa.com.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku zaistnienia błędów technicznych w opisie produktu lub rażących odstępstw od opisu zamieszczonego na stronie Sklepu Kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową, tj. doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić. Od umowy nie można jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

III. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez Internet.
 2. Aby zamówić dowolny produkt dostępny w sklepie internetowym www.bizuteriaogrodowa.com.pl należy być osobą pełnoletnią lub reprezentować firmę, założyć konto i wypełnić formularz zamówienia podając przy tym swoje prawdziwe dane osobowe (które są niezbędne do weryfikacji zamówienia oraz do późniejszej jego realizacji).
 3. Następnie można złożyć zamówienie dodając interesujący produkt (lub kilka produktów ) do swojego koszyka.
 4. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza i złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera informację o przyjęciu przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, a ponadto podstawowe informacje identyfikujące strony i przedmiot umowy, jego cenę, a także datę dokonanej sprzedaży towaru wraz z numerem zamówienia.
 5. W świetle prawa, zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty umówionej ceny za towar.
 6. W trosce o dobro użytkowników wszystkie IP oraz numery komputerów i czas transakcji są rejestrowane.
 7. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru (Kurier) i wynosi od 1 tygodnia do 2 tygodni. W przypadku niektórych (produkowanych na zamówienie) dekoracji czas realizacji wydłuża się (niezbędny jest czas na solidne wykonanie i uzyskanie efektu zardzewienia).
 8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 9. Zakupów można dokonywać wyłącznie poprzez sklep internetowy na www.bizuteriaogrodowa.com.pl 
 10. Prosimy o przemyślane zakupy, dekorcje można zwrócic na własny koszt do 14 dni od daty zakupu, wyłącznie jeśli przemioty są w stanie nie naruszonym. 
 1. Dostawa
 2. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.bizuteriaogrodowa.com.pl dostarczamy kurierem.
 3. Czas realizacji zamówienia w zależności od wybranego sposobu płatności liczony jest od momentu złożenia zamówienia w dni robocze dla przesyłek opłacanych przelewem.
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki od doręczyciela lub zwrotu przesyłki z winy klienta, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki.
 5. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, na nasz koszt, chyba, że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 1. Sposoby płatności
 2. Przelew na konto bankowe, po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od naszej firmy prosimy o dokonanie przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podany numer rachunku bankowego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Na bankowym poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku niemożności zrealizowania przez nas zamówienia z powodu braków magazynowych, lub innych przyczyn niezawinionych przez sklep po wyczerpaniu trybu wskazanego pkt.9 w części II regulaminu i ostatecznie po odstąpieniu od umowy przez Kupującego wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

DANE DO PŁATNOŚCI DROGĄ PRZELEWU BANKOWEGO:

Płatność w PLN: ING konto nr: 96 1050 1025 1000 0092 7956 3986

Płatność w EURO: Kod BIC SWIFT / PL 30 1050 1025 1000 0097 3325 7357

odbiorca : Biżuteria Ogrodowa Rdzą Malowane Marcin Cieślik & Przemysław Gronowski

adres odbiorcy : 06 – 460 Grudusk, Pszczółki – Szerszenie 7

Płatności elektroniczne realizowane przez Blue Media S.A.

 1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez konsumenta.

1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy. W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Biżuteria Ogrodowa Rdza Malowane, adres: Pszczółki – Szerszenie 7, 06 – 460 Grudusk, bizuteriaogrodowa@gmail.com, tel. 694 349 765 / 574 162 466) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w zakładce Reklamacje i Zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10.W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 1. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII. Gwarancja

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.bizuteriaogrodowa.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy, który jest konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową. Regulacja odpowiedzialności sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Podmiot prowadzący sklep informuje o możliwości zaistnienia przerw w korzystaniu ze sklepu Internetowego powstałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itd.) lub innych od niego niezależnych, co w żaden sposób nie wpływa na realizację dokonanych już zamówień.
 2. Niniejszy Regulamin umieszczony jest w Sklepie Internetowym pod adresem www.aurora-garden.pl i obowiązuje od dnia w którym Klient mógł poprzez nieodpłatne jego udostępnienie zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy. Ponadto Sklep umożliwia pobranie regulaminu przez użytkownika Sklepu w ten sposób, aby mógł on dowolnie jego treść zapisać.
 3. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym w ten sposób, że Klient może się z nimi zapoznać, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień przed każdym złożeniem zamówienia. Klient, którego zamówienie jest w trakcie realizacji w momencie dokonania zmian regulaminu podlega regulaminowi i ofercie aktualnym na dzień otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem www.bizuteriaogrodowa.com.pl, a konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

Regulations

 1. Company information

The owner of the online store www.bizuteriaogrodowa.com.pl is the company:

Biżuteria Ogrodowa Rdzą Malowane” Marcin Cieślik & Przemysław Gronowski

address:

Pszczółki -Szerszenie 7

06 – 460 Grudusk

NIP: 574 162 466

Registered in the Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) kept by the Minister of Economy

Regon: 386975225

Our e-mail: bizuteriaogrodowa@gmail.com, tel. (+48) 694 349 765 / (+48) 574 162 466

 1. General provisions
 2. The buyer can be both an entrepreneur making a purchase within the scope of his business activity, and an individual customer (consumer). The buyer should have a place of residence or registered office for the purpose of delivery.
 3. The prices of all products in the store are gross prices and are given in Polish zlotys.
 4. The provisions of the Regulations do not infringe generally applicable provisions of law on consumer protection, in particular the provisions of the Act of 23 April 1964 Civil Code and the Act of 30 May 2014 on consumer rights.
 5. The store reserves the right to refuse to execute the order within 7 working days in the event of technical errors in the product description or gross deviations.
 6. The store reserves the right to make changes to the prices of goods on offer and to carry out and cancel all kinds of promotional campaigns and sales. The buyer is bound by the price posted on the Seller’s website at the time of ordering. Placing a specific product on the website of the online store along with the indication of its price constitutes an offer for their sale within the meaning of the provisions of the Civil Code. The price of each product does not include the cost of delivery, depending on the method of delivery.
 7. The moment of concluding the sales contract is the moment of placing the order by the customer via the Internet on the website www.bizuteriaogrodowa.com.pl and providing feedback by the Seller about the order acceptance.
 8. The www.bizuteriaogrodowa.com.pl store makes every effort to ensure that the descriptions and technical data of the products placed in the store are consistent with reality. In the event of technical errors in the product description or gross deviations from the description on the Store’s website, the Buyer is entitled to a claim for non-compliance of the goods with the contract, i.e. bringing it to a state consistent with the contract by free repair or replacement with a new one, unless it is impossible to do so. or requires excessive costs. If the Store fails to satisfy such a request, the Buyer has the right to demand an appropriate price reduction or to withdraw from the contract. However, the contract cannot be withdrawn if the non-compliance of the goods with the contract is irrelevant.

III. Execution of the contract

 1. Orders are accepted via the Internet.
 2. To order any product available in the online store www.bizuteriaogrodowa.com.pl, you must be an adult or represent a company, create an account and complete the order form, providing your real personal data (which are necessary to verify the order and for its subsequent implementation ).
 3. Then you can place an order by adding the product of interest (or several products) to your basket.
 4. After correct completion of the form and placing the order, an order confirmation will be sent automatically. The confirmation contains information about the acceptance by the Seller of the order for execution, as well as basic information identifying the parties and the subject of the contract, its price, and the date of sale of the goods along with the order number.
 5. In the light of the law, an order placed electronically is tantamount to concluding a contract and obliges to collect and pay the agreed price for the goods.
 6. For the benefit of users, all IPs, computer numbers and transaction times are recorded.
 7. The order fulfillment time consists of the period for sending the goods and the time needed to deliver the finished shipment to the customer. It depends on the chosen method of delivery (courier) and the availability of selected decorations.
 8. The terms of execution of non-standard orders are each time agreed with the client individually.
 9. The proof of purchase (receipt) is attached to the package.
 10. Supply
 11. Goods ordered in the online store www.bizuteriaogrodowa.com.pl are delivered by courier.
 12. The order fulfillment time, depending on the selected method of payment, is counted from the moment the order is placed on business days for shipments paid by bank transfer.
 13. If the parcel is not picked up from the deliverer or the parcel is returned due to the customer’s fault, the client is obliged to cover the parcel costs.
 14. Please be advised that we do not accept any parcels sent to us COD, at our expense, unless otherwise agreed.
 1. Payment methods
 2. Transfer to a bank account, after receiving the order confirmation from our company, please make a transfer in the amount of the order value together with shipping costs to the bank account number provided within 3 days from the date of placing the order. The order number must be provided on the bank transfer order. If we are unable to complete the order due to a shortage of stock or other reasons not attributable to the store after exhausting the mode indicated in point 9 in part II of the regulations and finally after the Buyer withdraws from the contract, the amount paid will be immediately refunded, no later than within 14 days from the date of withdrawal from the contract.

DATA FOR PAYMENT BY BANK TRANSFER:

Payment in PLN: ING account number: 96 1050 1025 1000 0092 7956 3986

Payment in EURO: Code BIC SWIFT / PL 30 1050 1025 1000 0097 3325 7357

recipient: Biżuteria Ogrodowa Rdzą Malowane Marcin Cieślik & Przemysław Gronowski

recipient’s address: 06 – 460 Grudusk, Pszczółki – Szerszenie 7

Electronic payments made by Blue Media S.A.

 1. Withdrawal from a distance contract by the consumer.
 2. You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

2.The period for withdrawing from the contract will expire after 14 days from the date on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the goods. If you purchase multiple goods that are delivered separately, the withdrawal period will expire 14 days from the date on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last item. things. If you purchase goods that are delivered in batches or in parts, the withdrawal period will expire after 14 days from the date on which you acquire possession of the last batch or part or on which a third party other than the carrier and indicated by you enters into having the last batch or part.

3.To exercise the right to withdraw from the contract, you must inform us (Biżuteria Ogrodowa Rdzą Malowane, address: Pszczółki – Szerszenie 7, 06 – 460 Grudusk, bizuteriaogrodowa@gmail.com, tel. 694 349 765/574 162 466) about your a decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail).

4.You may use the model withdrawal form available in the Complaints and Returns tab, but it is not obligatory.

 1. In order to meet the deadline to withdraw from the contract, it is enough for you to send information regarding the exercise of your right to withdraw from the contract before the deadline to withdraw from the contract.
 2. In the event of withdrawal from this contract, we will reimburse you all payments received from you, including delivery costs (except for additional costs resulting from the method of delivery chosen by you other than the cheapest standard delivery method offered by us), immediately and in any case not later than 14 days from the date on which we were informed about your decision to exercise the right to withdraw from this contract.
 3. We will reimburse the payment using the same payment methods that you used in the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees in connection with this return.
 4. We may withhold the reimbursement until we receive the goods or until proof of its return is provided to us, depending on which event occurs first.
 5. Please send back or hand over the item to us immediately, and in any case not later than 14 days from the day on which you informed us of your withdrawal from this contract. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.
 6. If you withdraw from the contract, you will have to bear the direct costs of returning the goods.
 7. You are only responsible for reducing the value of things resulting from using it in a different way than was necessary to establish the nature, characteristics and functioning of things.

VII. Warranty

 1. All products offered at www.bizuteriaogrodowa.com.pl are brand new, free from physical defects